Vedtægter

Vedtægter for Asaa Friplejehjems Venner

§ 1. Foreningens navn er Asaa Friplejehjems Venner. Foreningens hjemsted er Asaa.

§ 2. Foreningens formål er:

  • At være en støtte for beboere, personale og ledelse på Asaa Friplejehjem
  • At afholde og være behjælpelig ved arrangementer på friplejehjemmet
  • At støtte de frivillige og deres aktiviteter
  • At indsamle midler til formål, der kan bidrage til at lette og forskønne tilværelsen for beboerne
  • At medvirke til, at Friplejehjemmets værdier mærkes i hverdagen

§ 3. Som medlem optages enhver, der har interesse for Asaa Friplejehjem.

§ 4. Vedtægterne regulerer foreningens styring. Vedtægterne kan ændres, såfremt der på generalforsamlingen er almindeligt flertal herfor. Vedtægterne godkendes ligeledes af Asaa Friplejehjems ledelse.

§ 5. Bestyrelsen består af 5 valgte repræsentanter blandt medlemmerne af støtteforeningen. Desuden vælges 2 suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, når et bestyrelsesmedlem udtræder heraf.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges for 2 år ad gangen. I lige år vælges 2, og i ulige år 3. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand af og blandt repræsentanterne i bestyrelsen. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Lederen af Asaa Friplejehjem har møde- og taleret ved bestyrelsesmøderne, men ikke stemmeret.

§ 6. Foreningen tegnes af formanden og ét andet bestyrelsesmedlem. Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningen. Asaa Friplejehjem, Vodbindervej 11B, 9340 Asaa

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen holdes hvert år i september måned og bekendtgøres på forsvarlig vis efter bestyrelsens afgørelse og med mindst 2 ugers varsel. På generalforsamlingen skal dagsorden indeholde følgende punkter:

  1. Aflæggelse af beretning
  2. Aflæggelse af regnskab
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Valg til bestyrelsen
  5. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 1 uge før generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte. Afstemning sker ved håndsoprækning – dog skriftligt, hvis blot ét medlem ønsker dette. Stemmeberettigede og valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der ikke skylder kontingent for det sidste afsluttede regnskab.

§ 8. Opløsning af foreningen finder sted, hvis 2/3 af de fremmødte stemmer for det, på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens eventuelle formue Asaa Friplejehjem.

Vedtaget på møde den: 6. marts 2017